Ochrana oznamovatelů

 

Shrnující informace
 • Kdo může oznamovat:
  • kdokoliv kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání.
   Z oznamování jsou vyloučeny osoby dle § 2 odst. 3 písm. c) až g) a j).
 • Co se oznamuje:
  • porušení nebo hrozící porušení dle platné a účinné právní úpravy.
 • Jak se oznamuje:
  • komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů.

 

Co je a jaký je účel ochrany oznamovatelů?

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU)2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle této legislativy je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Whistlebloweři šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky, ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet ekologickým katastrofám atp. Jednotlivé členské státy přijaly v souvislosti se směrnicí své transpoziční zákony, v České republice je to zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Ochrana osob a osobních údajů

V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznamovatel musí být ztotožněn.

Jak bude s oznámením naloženo

V závislosti na obsahu oznámení pověřená osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků.

Komunikační kanály (jak oznamovat porušení)

Pro učinění oznámení využijte jeden z následujících kanálů, primárně však využívejte www.oznam.to.

Příslušná osoba:  Elektronicky na adresách: Písemně na adresu:
Petra Šrubařová www.oznam.to (PIN: P8X9 ) Whistleblowing   
petra.srubarova@familycity.com             www.oznamovatel.justice.cz              Excalibur City s.r.o.
+420 724 724 113   Hatě 183, 669 02 Chvalovice

 

Copyright 2020 - 2024 Family City. Všechna práva vyhrazena. Cookies
Designed by: Jiří Brda | Created by: Reklalink s.r.o.