OBECNÁ PRAVIDLA FACEBOOKOVÝCH SOUTĚŽÍ POŘÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ EXCALIBUR HOLDING a.s.

 1. Pořadatelem soutěže je společnost
  Excalibur Holding a.s.
  Haštalská 6/1072
  111 50 Praha
  IČ: 003 13 963
  DIČ: CZ 699001030
  Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v odd. B, vl.375 (dále jako „pořadatel“).
 2. Společnost Facebook není pořadatelem soutěže a nijak ji nesponzoruje ani s ní nesouvisí.
 3. Soutěž probíhá na některém z níže uvedených facebookových profilů pořadatele podle toho, na kterém z nich byla vyhlášena:
 4. Soutěž probíhá v termínu, který je uveden při vyhlášení soutěže.
 5. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky a je plně svéprávná. Zapojením se do soutěže účastník potvrzuje, že splňuje tato kritéria.
 6. Do soutěže se lze zapojit tak, že účastník reaguje na soutěžní facebookový příspěvek podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného při oznámení soutěže ve facebookovém postu pořadatele.
 7. Konkrétní způsob výběru výherce se u jednotlivých soutěží může měnit. Způsob určují doplňující informace u konkrétního soutěžního příspěvku.
 8. Počet výherců je vždy určen v oznámení příslušné soutěže. Každý účastník se může zapojit do soutěže pouze jednou. Identifikátorem účastníka je jeho osobní facebookový profil. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou. V případě opakované účasti soutěžícího není na jeho další účast brán zřetel. Zároveň platí, že již jednou zaregistrované odpovědi na soutěžní otázku není možné jakkoliv měnit či upravovat, tato úprava odpovědi na soutěžní otázku se považuje za novou odpověď na soutěžní otázku, a tím i za opakovanou účast v soutěži.
 9. O výhrách i pořadí v soutěžích rozhoduje pořadatel soutěže, a to způsobem, který je oznámen u soutěžního příspěvku při jeho zveřejnění.
 10. Ze soutěže budou vyřazeny (a to bez jakékoliv náhrady nákladů či škody, která by účastníkovi mohla vzniknout) příspěvky, které:
  • neodpovídají zadanému tématu soutěže
  • obsahují stopy násilí či pornografické prvky nebo jsou jinak v rozporu s dobrými mravy
  • nabádají k vystavování se nebezpečným situacím či zachycují činnosti, které jsou nebezpečné a ohrožující zdraví
  • mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný podtext
  • obsahují náboženský nebo politický podtext
  • by mohly škodit dobrému jménu pořadatele soutěže
  • u kterých nebyly dodrženy jiné podmínky soutěže.
 11. O tom, zda příspěvek vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje výhradně pořadatel soutěže.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový profil vykazuje známky nekalého nebo podvodného jednání. Vyloučením ze soutěže účastníkovi nevzniká vůči pořadateli nárok na náhradu jakékoli škody či nákladů.
 13. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanec pořadatele, nebo osoba blízká zaměstnanci pořadatele. V případě, že se taková osoba soutěže zúčastní a soutěž vyhraje, nebude jí výhra předána.
 14. Vyhlášení soutěže proběhne v termínu uvedeném v konkrétním facebookovém příspěvku na příslušném facebookovém profilu pořadatele, a to zveřejněním jména a příjmení výherce.
 15. Výherce je povinen se o výhru přihlásit prostřednictvím soukromých zpráv na facebooku a to nejpozději do 7 dní od data vyhlášení, jinak ztrácí právo na vydání výhry.
 16. Výhru je nutné si osobně vyzvednout na adrese: Chvalovice-Hatě 182, 669 02 Znojmo, a to nejpozději do 3 měsíců od data vyhlášení výherce. Pokud tak nebude v této lhůtě učiněno, výhra propadá.
 17. Výhru nelze vyplatit v penězích ani v jiném plnění.
 18. Výhru nelze převádět na jinou osobu.
 19. Reklamovat výhru není možné.
 20. Nepřevzaté výhry v soutěži automaticky propadají pořadateli.
 21. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na tom facebookovém profilu pořadatele, na kterém byla daná soutěž vyhlášena. Účastníkům soutěže nevzniká vůči pořadateli žádný nárok na náhradu škody či jakýchkoli nákladů.
 22. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Reklamace a stížnosti lze uplatnit písemně na shora uvedené adrese pořadatele do 30 dnů od ukončení soutěže. O reklamaci či stížnosti rozhodne pořadatel do 30 dnů od jejího obdržení. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, s webovou stránkou www.coi.cz).
 23. Zapojením se do soutěže účastník automaticky souhlasí s těmito pravidly.
 24. Pořadatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje účastníků:
  • za účelem organizace soutěže (administrace, vyhodnocení a vyhlášení výherců);
  • poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však předpokladem účasti v soutěži, bez poskytnutí osobních údajů se soutěže nelze účastnit;
  • rozsah osobních údajů: jméno, příjmení, případně přezdívka, a dále údaje o zapojení se do soutěže (datum a čas, údaj o výhře, vyzvednutí výhry a související komunikace);
  • právním důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce jako pořadatele (např. dle zákona o ochraně spotřebitele) a oprávněný zájem správce na marketingu spojeném se soutěží (včetně vyhlášení výherců jejich zveřejněním);
  • více informací o ochraně a zpracování osobních údajů je k dispozici v případě soutěže vyhlášené na facebookovém profilu pořadatele:
  • Family City nebo Excalibur Shop v Zásadách ochrany osobních údajů na webových stránkách www.familycity.com
  • Merlin’s Kinderwelt v Zásadách ochrany osobních údajů na webových stránkách www.merlinskinderwelt.com
  • Terra Technica v Zásadách ochrany osobních údajů na webových stránkách www.terratechnica.info
  • a u pořadatelem jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Ondřej Ševčík, Chvalovice - Hatě č. p. 182, PSČ 669 02, tel. +420 724 724 144, email: ondrej.sevcik@familycity.com
Copyright 2020 - 2024 Family City. Všechna práva vyhrazena. Cookies
Designed by: Jiří Brda | Created by: Reklalink s.r.o.